Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Geru BV , niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Geru BV te aanvaarden.

Artikel 2: Offertes en facturen

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Geru BV zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen (of anders vermeld op de offerte) voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Geru BV. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

2.2 Alle prijzen worden bepaald in Euro en zijn exclusief btw en andere toeslagen.

2.3 Offertes of aanbiedingen waarbij fouten of vergissingen vermeld staan, kunnen door Geru BV te allen tijde worden tenietgedaan.

2.4 Voorgestelde prijzen zijn gebaseerd op basis van de situatie op dat moment voor zover gekend. Indien omstandigheden van externe partijen leiden tot een hogere kost, kunnen hiervoor toeslagen en/of extra kosten voor worden doorgerekend aan de klant.

2.5 Geru BV heeft het recht om jaarlijks haar tarieven te doen stijgen op basis van de consumptieprijsindex.

2.6 Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Geru BV te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na uitvoering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd. De klant zal hiervoor tijdig op de hoogte van worden gesteld.

2.7 Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Geru BV. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

2.8 Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Geru BV, is de klant aan Geru BV een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Geru BV zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen opeisbaar.

Artikel 3: Gegevensverwerking

3.1 Geru BV stelt de privacy van klanten en hun eindklanten voorop. Hun data wordt enkel verwerkt met als doel het vervolledigen van de opdracht van de klant. Deze data zal niet worden gebruikt voor andere commerciële en niet commerciële doeleinden.

3.2 Geru BV zal gedurende de uitvoering van haar opdrachten steeds rekening houden met de Europese AVG regelgeving.

Artikel 4: Beheer, stockage en levering van goederen

4.1 In het kader van fulfilmentactiviteiten blijven de goederen eigendom van de klant. De klant betaalt hiervoor een conforme vergoeding voor de opslag hiervan, zoals vastgelegd in de individuele overeenkomst en/of offerte.

4.2 Indien de klant haar verplichtingen niet voldoet (bv via onbetaalde facturen), dan kan Geru BV beslissen om deze langer in stock te houden tot de klant aan haar verplichtingen voldoet.

4.3 Bij aanvang van de overeenkomst wordt overeengekomen op welke manier de goederen door Geru BV zullen worden verzonden en verpakt. Geru BV is niet aansprakelijk voor schaden van de goederen bij het transport. Eventuele schade valt ten laste van de klant.

4.4 Een door Geru BV afgetekende leverbon is nooit een bevestiging van het juiste aantal ontvangen goederen. De goederen worden door Geru BV nadien geteld en gestockeerd. Enkel deze door Geru BV getelde goederen zijn van tel.

4.5 Geru BV zal niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet of (te) laat leveren van goederen, tenzij dit eerder schriftelijk overeengekomen zou zijn. Geru BV streeft er naar om goederen zo snel mogelijk te leveren, maar is eveneens afhankelijk van (onverwachte) omstandigheden, zoals onvoorziene pieken, personeelsproblemen, leveranciers en onderaannemers. Geru BV vraagt hierdoor aan de klant om in de mate van het mogelijke de te verwachte pieken in orders tijdig door te geven en levertijden bij te werken.

Artikel 5: Vroegtijdige beëindiging van de samenwerking

5.1 Geru BV heeft het recht om de samenwerking vroegtijdig en éénzijdig te beëindigen vanwege omstandigheden zoals onderstaande niet limitieve lijst. Hierbij dienen openstaande facturen nog steeds vergoed te worden en kunnen er nodige afhandelingskosten worden aangerekend

 • Onbetaalde facturen na vervaldag
 • Indien de klant geen zekerheid kan bieden dat het haar verplichtingen niet langer kan/zal nakomen
 • Indien de klant het onmogelijk maakt om Geru BV haar verplichtingen na te komen
 • Faillissement, of beëindigen van activiteiten van de klant
 • Indien de klant verboden activiteiten uitvoert
 • Indien de klant handelingen uitvoert die Geru BV als leverancier in een slecht daglicht stellen.

Artikel 6: Overmacht

6.1 Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen, waterschade, brand, laattijdige leveringen van leveranciers en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Geru BV geen controle heeft, bevrijden Geru BV, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en beschadiging

7.1 Geru BV vooziet een waarborg voor gebreken aan door haar geleverde diensten die zich voordoen gedurende 4 maanden vanaf levering, voor zover de klant, op straffe van onontvankelijkheid, binnen 2 maanden na vaststelling dit schriftelijk meldt.

7.2 De aansprakelijkheid van Geru BV aan schade door de samenwerking ontstaat slechts indien de klant Geru BV schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Geru BV ook na die termijn niet voldoet aan haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient zo gedetailleerd mogelijk omschreven te worden, zodat Geru BV in staat is adequaat te reageren. Schade ten belope van minder dan €250 wordt als occasionele schade aanzien waarvoor geen vergoeding voorzien is.

7.3 Indien een klacht door Geru BV gegrond wordt bevonden, zal zij, zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, ofwel de diensten opnieuw leveren / vervangen en/of overgaan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht.

7.4 Indien de aansprakelijkheid van Geru BV zou weerhouden worden, zal deze in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade met als maximum het bedrag uitbetaald door de verzekeraar, of indien de schade niet verzekerd is, het bedrag van de voor één contractjaar van die samenwerking bedongen prijs (excl. BTW, en excl. het bedrag van diensten aan externe partijen (bv transport, verzendkosten, verpakkingskosten, …).

7.5 Aansprakelijkheid van Geru BV voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van klanten, verlies van omzet, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de klant, verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door de klant aan Geru BV voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door de klant aan Geru BV voorgeschreven toeleveranciers,  verlies van werkuren m.b.t. de diensten voor dewelke Geru BV’s aansprakelijkheid wordt weerhouden en alle andere vormen van schade dan directe schade, is uitgesloten.

7.6 De klant draagt de verantwoordelijk voor de correcte naleving van alle op haar van toepassing zijnde geldende wet- en regelgeving (bv douane, btw, accijnzen,…). Geru BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe dan wel indirecte schade door niet-naleving hiervan door de klant.

7.7 De klant moet de schade steeds tijdig, accuraat en schriftelijk aan Geru BV melden.

7.8 Iedere vordering tegen Geru BV vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 8: Beschadiging en diefstal van goederen

8.1 In geval van schade of indien bij een hertelling blijkt dat er een tekort is aan bepaalde goederen, dan zal Geru BV via haar verzekering dit vergoeden. Echter is er een toegestane marge van 2% afwijking. Indien blijkt dat andere goederen een grotere voorraad hebben, dan zal deze waarde worden meegeteld om het tekort kleiner te maken. Vergoedingen betreffen steeds de inkoopwaarde en niet de verkoopwaarde. Tekorten of schade geldt enkel wanneer deze na levering zich voordoet. De waarde van goederen die beschadigd of niet geleverd werden valt niet te recupereren. Indien de klant aan Geru BV vraagt om de goederen niet meer na te tellen bij levering aan Geru BV, vervalt het recht op vergoeding.

8.2 In geval van verlies of schade aan goederen bij Geru BV zal de aansprakelijkheid van Geru BV aan de klant per contractjaar beperkt zijn tot 10% van het jaarlijks, door Geru BV aan de klant gefactureerde bedrag, ongeacht het aantal gevallen van schade of verlies.

8.3. De klant bevestigt dat hij voor elke schade of elk verlies dat de bovenvermelde jaarlijkse vergoeding zou overschrijden, een gepaste verzekering zal voorzien indien hij de aansprakelijkheidslimieten van Geru BV onvoldoende vindt en deze verzekeringspolissen een clausule zullen bevatten waarin afstand wordt gedaan van het recht op verhaal tegen Geru BV. De klant zorgt er eveneens voor dat zij haar goederen aanlevert in voldoende beschermende verpakking, zodoende eventuele schade te voorkomen (stof, verkleuring, valschade van kleine hoogte, …).

8.4 In het geval van beschadiging van de goederen vanwege een incident binnen de gebouwen van Geru BV (zoals brand of overstroming), zal de klant onmiddellijk maatregelen nemen om de beschadigde goederen volgens de instructies van Geru BV te recupereren, nadat Geru BV de gelegenheid heeft gekregen om de schade te registreren, met behulp van elk middel dat zij daartoe nuttig acht (zoals foto’s, cameraopnamen, verklaringen van personeel enz.). Geru BV zal het rapport met de registratie van de schade naar de klant sturen, die binnen zeven (7) werkdagen opmerkingen kan geven. Indien de klant binnen deze periode geen opmerkingen geeft, zal ervan worden uitgegaan dat hij de inhoud van het verslag van Geru BV aanvaardt.

8.5 De klant staat zelf in voor de verzekering van haar goederen tegen diefstal. Bij diefstal zal de geleden schade niet worden verhaald op Geru BV.

Artikel 9: Niet toegestane goederen

9.1 Geru BV heeft steeds het recht om bepaalde goederen te weigeren. De klant moet op voorhand laten weten welk soort goederen het zal leveren aan Geru BV. Volgende goederen worden alvast niet toegestaan (niet limitatieve lijst):

 • Chemische en ontvlambare goederen
 • Wapens
 • Gevaarlijke stoffen
 • Verboden goederen (drugs,…)
 • Wapens
 • Namaakgoederen
 • Voeding
 • Financiële goederen en edelmetalen
 • Juwelen waarvan individuele waarde € 350 overschrijdt

Geru BV behoudt het recht om ook andere goederen te weigeren indien het dit nodig acht. Indien verboden goederen ontdekt worden, zal Geru BV hiervan melding van maken aan de nodige instanties zoals politie en/of brandweer.

Artikel 10: Overige

10.1 Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Geru BV. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent.